VILKÅR

Generelle oppdragsvilkår
Pris
Ansvarsforsikring

ANSVARSFORSIKRING

Advokat Andreas Rønnekleiv (Advokat Andreas Rønnekleiv MNA, org. nr. 980 331 849, postboks 84, 6801 Førde). advokat Asbjørn Løvik  (Advokatfirma Asbjørn Løvik MNA, org. nr. 999 128 963, postboks 84, 6801 Førde) og advokat Ingeborg Johanna Sunde (Advokatfirmaet Sunde AS, org. nr. 917 859 973, postboks 84, 6801 Førde) driv sjølvstendig advokatverksemd i kontorfellesskap i Elvegården, Naustdalsvegen 1B, i Førde. Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet har offentleg tilsyn med advokatar i Norge. Ovanfor nemnde advokatar og tilsette hos vedkommande er medlemmer i Advokatforeningen.

Det er stilt lovpålagd trygd på 5 millioner kroner og det ligg føre ansvarsforsikring. Trygda dekker erstatningsansvar som den enkelte advokat dreg på seg under utøving av advokatverksemda utan geografisk avgrensing.
Det er :

AIG
Postboks 1588 Vika
0118 Oslo
Telefon: 22 00 20 20
Telefaks:22 00 20 21
skadekontoret@aig.com

som stiller trygda.

Klager over advokaten sin opptreden eller salær kan klagast inn for Advokatforeningen sitt disiplinærutval. Sjå meir informasjon om klageordninga:

http://www.advokatenhjelperdeg.no under Klage på advokat.